Gedragsregels

Waarom sportiviteit en respect een vaste plek geven in je vereniging?

Als vereniging wil je dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te sporten! Een veilig sportklimaat binnen je vereniging begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar.

Hoe kun je als vereniging op structurele wijze aan sportiviteit en respect werken? Dat kan door het een vaste plek te geven binnen je vereniging. Zo zorg je voor continuïteit en effect op de lange termijn.
Sporten doe je voor je plezier. Spark wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de atletieksport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de atletiekcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. 

Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en normen?

Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.
Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook wel genoemd een concretisering van de waarde.

 …en wat onder fair play?

Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de atletiek ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zelf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen! Het intensief gebruik van de baan vraagt met name gedragsregels en afspraken.  

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club. Van bestuurslid tot kantinemedewerker en van onderhoudsmedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk en vrijwilligerswerk!

Waar draait het om
Iedere week worden er wel wedstrijden gehouden en trainingen verzorgd. Zowel op de baan als op de weg. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de trainers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend conform de bedoelingen van het spel.
De realiteit is echter dat er voor het gebruik op de baan afspraken gemaakt moeten worden; deze staan vermeld op het bord met baanregels.
Het bestuur van Spark voert deze afspraken en gedragscode in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging en op de baan. Wat is acceptabel en wat niet! Als uitgangspunt geldt het formuleren en hanteren van onze positieve normen en waarden. 

Kortweg gezegd:  

Respect voor de ander en aanspreekbaar zijn op je gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet”. 

Preventief en correctief optreden.
Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt  toch voorkomen, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.  

Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken.
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en derhalve voor sancties in aanmerking komen.  

De gedragscode zal worden beschouwd als onderdeel van het huishoudelijk reglement.

Afspraken- en Gedragsregels 

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de atletiek. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de atletiek, zoals scheidsrechters, juryleden, tegenstanders, gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in deze gedragscode, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afgesproken hebben deze te zullen nakomen. En indien nodig er elkaar op aan te spreken. Deze code geldt voor Sparkleden, ouders, bezoekers en andere mensen die op de accommodatie aanwezig zijn. 

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

•       Respect voor anderen is essentieel. Alle gebruikers dienen behoorlijk taalgebruik te gebruiken.
Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.

•       Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs. 

•       Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.

•       Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement “Alcohol in sportkantines” opgesteld, waaraan eenieder die gebruik maakt     van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van zwaar alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden.

•       Er worden geen drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond het terrein achtergelaten, mits gedeponeerd in de daarvoor bestemde      afvalbakken. 

•       Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of Atletiekunie opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. 

•       De vereniging zal de door de Atletiekunie opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende         verenigingslid, conform de bestaande verenigingsafspraken.

•       Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

•       Een lid dat ontoelaatbaar grensoverschrijdend gedrag pleegt, wordt na een gesprek, geschorst. Wanneer er sprake is van seksueel ontoelaatbaar     grensoverschrijdend gedrag van een of meer leden van de vereniging kan hij/zij contact op nemen met de vertrouwenspersoon. SPARK heeft een         vertrouwenspersoon aangesteld zodat er een centraal aanspreekpunt is,  om te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan         leuk en veilig blijft.  

•       Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling,    geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels, zich dienen te verantwoorden aan het bestuur.

•       Iedereen is verantwoordelijk voor het ordentelijk achterlaten van de door hen en de tegenstander gebruikte kleedkamer en gebruikte         sportmaterialen.

Een lid dient bereid te zijn om enige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

•       het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft; 

•       het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden;

Implementatie en invoering in de organisatie van Spark

Onze uitgangspunten

1. We hebben onze doelstellingen zichtbaar geformuleerd.

2. Zorg voor draagvlak

3. Maak de leden verantwoordelijk.Maak bestaande structureren (trainers, ouders en sporter) verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering over sportiviteit en respect of een deel ervan. Zorg dat je leden weten wie dit zijn. Zo weten leden waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of ideeën.

4. We scheiden preventie van sancties
We gaan als vereniging zowel met preventie als met sancties aan de slag. We scheiden deze twee taken liefst van elkaar. Het werkt in de praktijk vaak beter.

 5. Wij Communiceren veel!
Communicatie is de sleutel tot succes. Sportiviteit en respect gaan alleen leven als er regelmatig met en door zo veel mogelijk leden over wordt gepraat! We maken zichtbaar wat er allemaal gebeurt. Wat zijn de plannen en activiteiten? Wat zijn de resultaten? Zichtbaarheid leidt tot aandacht en bewustwording en uiteindelijk tot het gewenste gedrag. Herhaling werkt!

6. Wij kiezen een positieve benadering.
Wij benaderen sportiviteit en respect positief. Natuurlijk mag er wel iets gezegd worden over wangedrag. Maar we stimuleren en belonen vooral gewenst gedrag. Dat werkt het beste en is goed voor de sfeer.

Wij hanteren het beleid van de Atletiek Unie. Onze trainers die een opleiding volgen of gevolgd hebben krijgen tijdens de opleiding inzicht in ‘Vertrouwd en veilig’ sporten. Als vereniging dragen wij dat uit. (zie foto’s van posters op de kantine)

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Atletiekunie/Kenniscentrum/Bestuurdercommissielid/VVS_AU_checklistA4_trainersbestuurders_2020_V1_0.pdf

De 26 “gouden” regels van onze vereniging: 

       1.            Als sporter ben je een voorbeeld voor anderen.

       2.            Je bent matig in het gebruik van alcohol.

       3.            Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer.

       4.            Drugs zijn verboden.

       5.            Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.

       6.            Zowel in als buiten het veld vloek je niet.

       7.            Je beledigt niemand.

       8.            Anderen worden hierop zo nodig aangesproken.

       9.            Je hebt respect voor de tegenstander.

   10.            Je vernedert niemand in woord of gebaar.

   11.            Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

   12.            Seksuele intimidatie wordt niet toegestaan.

   13.            Je accepteert het gezag van de jury en wedstrijdleider. 

   14.            Je accepteert de leiding van je trainer en van het bestuur. 

   15.            Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.

   16.            Je houdt de kleedkamers netjes.

   17.            Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.

   18.            Bij verhindering tijdig afmelden.

   19.            Je gedraagt je bij de wedstrijden als een gast. 

   20.            Je “loopt” niet weg voor een klusje.

   21.            We praten mét elkaar en niet over elkaar.

   22.            Eerlijke en onpartijdige besluitvorming.

   23.            Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.

   24.            Openheid en eerlijkheid staan voorop.

   25.            Klantgerichte houding.

   26.            Naleving verenigingsregels

Bovenstaande gedragsregels worden jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie is basis voor vaststelling van “nieuwe” regels.

Om de regels stevig te implementeren in Spark is er een bestuurslid belast met de taak Sportiviteit en Respect. Zijn taak is: invoeren, bespreken, evalueren en borgen van de regels en afspraken/acties.  Plaatsing Bord: 

Plaatsing bord met spelregels die gelden op de atletiekbaan  

Het bord is opgehangen bij de toegang van de kantine. Ouders en atleten zien dit opvallende bord waarop de regels uitgebreid vermeld staan, waaronder o.a. het volgende:

•       De binnenbaan is voor de snellere lopers

•       Om ruimte te vragen is roepen van “baan” genoeg

•       Geen etenswaren

•       Geen kauwgum

•       Geen scheldwoorden

•       Aanspreken op: Trainers spreken de atleten met regelmaat op hun gedrag aan. De “gouden regels” spelen hierin een belangrijke rol. Tijdens atletiek onderdelen komt dit regelmatig aan de orde. Je moet tegen je verlies kunnen, maar zeker bewondering tonen voor de andere prestaties. Schelden op jouw eigen “teleurstelling” is verboden. Tel tot 10 en ga verder. Dit zijn de regelmatige opmerkingen die passen in sportiviteit! Zorg ervoor dat jouw rommel opgeruimd is! Als de training afgerond is moeten de materialen opgeruimd worden. Dit heeft bij Spark aandacht nodig. Hier geldt opnieuw structuur aan brengen en de atleten onder begeleiding van trainer laten opruimen. Bij sommige groepen brengen de atleten de materialen bij de bergplaats en ruimt de trainer op. Hij/zij vertelt wel waar en hoe.

•       In de vergaderstructuur: het bestuur evalueert regelmatig de maatregelen. Het bestuurslid, dat sportiviteit en respect als taak heeft zorgt voor regelmatige evaluatie momenten en staat centraal in de structuur als coördinator en aanspreekpunt.

•       Rookverbod verder handhaven: roken is op het gehele terrein incl. de kantine niet toegestaan. Spark is met dit verbod in 2016 begonnen. De vereniging heeft per direct een rookverbod ingesteld. Dit verbod geldt voor de kantine en het sportterrein.  Dit rookbeleid is inmiddels landelijk geadviseerd en Spark continueert dit verbod en draagt dit uit, ook naar de medegebruikers op het sportpark. Gasten, leden, atleten en gebruikers mogen op de accommodatie NIET roken.

•       Jeugdkamp regels: Tijdens het jaarlijkse jeugdkamp wordt speciaal gelet op de sociale omgangsvormen. Tijdens het kamp komen de omgangsvormen regelmatig in “woord”’ en “daad” aan de orde. Help elkaar en loop niet weg voor een klusje. In het draaiboek van het kamp wordt spelenderwijs aandacht besteed aan de sociale omgangsvormen. 

Implementatie en Controle.

De borden zijn geplaatst aan de buitenkant van de kantine. (zie foto’s). Naast sportiviteit en respect zijn ‘veilig sporten’ en coronamaatregelen noodzakelijke maatregelen en bespreek-punten.

Regelmatig wordt door onze baan coördinator met trainers individueel overlegd over de bestaande maatregelen over: is er sprake van juist gedrag, worden deze regelmatig op trainingen besproken en wordt er corrigerend opgetreden. Dit vindt plaats in een informele sfeer.

Regelmatig worden de regels besproken op bestuur-, trainer- en commissievergaderingen. In de huidige periode vragen op dit moment ook de coronaverplichtingen prioriteit hetgeen regelmatig op de website wordt vermeld.